1.    Прадмет, функцыі i задачы пстарычнай навукі.

2.    Фармацыйная (стадыяльная) i цывілізацыйная тэорыи гістарычнага развщця. Перыядызацыя гісторыі Беларуси

3.    Фарміраванне эйкумены у палеалще i мезалще. Старажытныя цывшзацыі.

4.    Даіндаеўрапейскі перыяд у гісторыі Беларусі

5.    Рассяленне індаеўрапейцау. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі

6.    Жалезны век на тэрыторыі Беларусь

7.    Хрысціянска-варварскія каралеўствы у Заходняй Еуропе. Утварэнне Кіеўскай Pyci.

8.    Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларуci у IX - XI ст.

9.    Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель Pyci у VI - XIII ст. Фарміраванне феадалізму.

10. Феадальная раздробленасць у Заходняй Еўропе i Беларусь Барацьба беларусюх зямель з іншаземнымі захопшкамі у канцы XII - пачатку XIII ст. іі іі. Паходжанне i распаусюджванне хрысщянства. Хрысщяшзацыя беларусюх

зямель.

12.Уплыў Візантьі на славянскія народы. Культура беларускіх зямель у IX - XIII

ст.

13.Прычыны утварэння i пачатак Вялкага княства Літоускага.

14.Вялшае княства Лггоускае у канцы XIII - 70-я гг. ХіУ ст.

15.Вялікае княства Лйтоускае у канцы ХіУ - першай палове ХУі ст. 16.Дзяржауны лад, сютэма судаводства i заканадауства Вялікага княства

Літоўскага.

17.Сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага княства Літоускага у ХіУ - ХУі ст. 18.Рэнесанс у Еуропе i яго уплыў на культуру беларусюх зямель у канцы ХіУ -

ХУіст.

19.Рэфармацыя i Контррэфармацыя у Заходняй Еуропе i Беларуси Берасцейская

царкоуная унія.

20. Фарміраванне беларускай народнасць

21. Пачатак Новага часу у сусветнай псторьи. Утварэнне Рэчы Паспалггай.

22. Асноуныя накірункі знешняй палітыю Рэчы Паспалітай у ХУИ ст.

23. Беларусь у гады Пауночнай вайны. Паштычны крьшс i падзелы Рэчы

Паспалітай.

24.Сацыяльна-эканамічнае развщцё беларусюх зямель у ХУП - ХУШ ст. 25.Культура беларусюх зямель у ХУП - ХУШ ст. Распаусюджванне щэй

Асветнщтва.

26.Пачатак мадэршзацьи у крашах Заходняй Еуропы. Сацыяльна-эканамічнае

развщцё Беларуш у першай палове XIX ст.

27.Палггыка расшскага урада на Беларусі у канцы ХУШ - пачатку XIX ст.

Беларусь у вайне і8і2 года,

28.Грамадска-палітычны рух у БеларуЫ у першай палове XIX ст.

29.Культура Беларуш у першай палове XIX ст.

З0.Буржуазныя рэформы 60 - 80-х гг. XIX ст. i асаблівасщ ix правядзення на

Беларусь

31 .Культура Беларуси у другой палове XIX - пачатку XX ст. Пачатак фартшравання

беларускай нацыь

32.Развщцё катталізму на Беларуа у парэформенны час (60 - 90-я гг. XIX ст.). ЗЗ.Паустанне і863 г, у Беларуси

34.Грамадска-палгсычны рух у канцы XIX - пачатку XX ст. на тэрыторьп Беларусь 35. Падзеі рэвалюцьй і905 - і907 гг. на тэрыторьп Беларусь

З6.Беларусь f і906 - і9і3 гг.

37.Становішча Беларусі у перыяд Першай сусветнай вайны. Версальска-

Вашынгтонская сютэма ьижнародных адносш.

38.Падзеш Лютаускай рэвалюцьй на тэрыторьп Беларусь Абвастрэнне палітычнай

спуацьп у красавку - верасш і9і7 г.

39.Падзеі Кастрычнщкай рэвалюцьй і9і7 г. на тэрыторьп Беларусь Усталявщше

савецкай уладьь

40.Беларусь ва умовах германскай акупацыь Абвяшчэнне БНР.

41.Утварэнне БССР i ЛітБелССР. Савецка-польская вайна i яе вынш.

42. Асноуныя тэндэнцьи развщця свету у міжваенны час. НЭП у Беларусь 43.Грамадска-палггычнае i культурнае жыццё БССР у і920-я гады. Удзел БССР у

стварэнні СССР.

44.індустрыялізацыя i масавая калектывізацыя сельскай гаспадарю у БССР. • 45.Усталяванне камандна-адмшютрацыйнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсн у

Беларусь

46.Культурнае жыццё БССР у і930-я гады.

47.3аходняя Беларусь у складзе Польшчы (і920 - і939 гг.)

48.Беларусь у гады Вялкай Айчыннай вайны.

49.Выхад БССР на міжнародную арэну. Знешнепалггычнае становішча рэспублш

у час "халоднай вайны".

50.БССР у сярэдзше 40 - сярэдзше 50-х гг. XX ст.

51.Сацыяльна-эканамічнае развщцё БССР у сярэдзше 50 - сярэдзше 80-х гг. XX ст. 52.Грамадска-палпычнае развщцё БССР у сярэдзше 50- сярэдзше 80-х гг. XX ст. 53.Культурнае жыццё БССР у сярэдзше 50 - сярэдзше 80-х гг. XX ст. Беларусь у перыяд "перабудовы" (і985 - і99і гг.). Дэмакратычныя перамены ва Усходняй Еуропе.

54.Набыццё дзяржаунай незалежнасць Грамадска-палпъгчнае жыццё Рэспублш

Беларусь ва умовах суверэштэту.

55.Сацыяльна-эканамічнае развщцё Рэспублш Беларусь. 56.Рэспублка Беларусь у сусветным суполыпцтве. 57.Культурнае жыццё Бел аруci у канцы XX - пачатку XXI ст.